Actualia

De Tijd komt met het nieuws dat Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de belasting voor bedrijfsleiders die gratis in een woning van hun vennootschap wonen, zal verlagen.

Zowel het hof van beroep in Gent en als het hof van beroep in Antwerpen hadden al geoordeeld dat er geen verschil mag zijn tussen het voordeel van alle aard voor gratis bewoning dat een bedrijfsleider geniet ten opzichte van het voordeel van alle aard dat een werknemer geniet. Deze arresten gelden enkel voor de behandelde zaken en hebben geen algemene draagwijdte.

Het kabinet van Minister Van Overtveldt, heeft in een persbericht laten weten dat de voordelen van alle aard voor computer, telefoon en internet vanaf 1/1/2018 zullen verlagen en eenvoudiger zullen worden gemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen:

PC : EUR 80 (per toestel)

Smartphone: EUR 36 (per toestel)

Internet: EUR 60 (eenmaal)

Telefoonabonnement: EUR 48

De btw-administratie heeft een nieuwe aanschrijving gepubliceerd (2017/C/64) waarin zij lijkt aan te geven dat het recht op aftrek niet zal worden geweigerd louter omdat een wettelijke vermelding niet op de factuur staat.

De huidige wetgeving bepaalt dat het recht op aftrek van btw enkel kan worden uitgeoefend op voorwaarde dat een regelmatige factuur (met alle wettelijke vermeldingen) kan worden voorgelegd.

Wat?

Tijdens ons eindejaarsseminarie zullen we de volgende onderwerpen behandelen

  • Welke impact heeft het zomerakkoord op uw onderneming?
  • Welke optimalisaties moet u in 2017 nog doorvoeren?
  • Hoe zit het nu met het nieuwe erfrecht?

Wanneer?

Woensdag 8 november 2017 om 19.00 u Business Center Work Around

Sanders-Mesdom Tax & Accountancy is geregistreerd als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor zowel Advies als voor Opleiding.

Ons registratienummer voor Advies is DV.A221433.

Ons registratienummer voor Opleiding is DV.O221434

 

Dankzij deze registratie kunt u voor bepaalde Adviezen en Opleidingen genieten van een subsidie tot 40%.

Kleine vennootschappen kunnen in België op heel wat bijzondere (fiscale) maatregelen rekenen. Om te bepalen of een vennootschap ‘klein’ was, werd jarenlang   gekeken   naar   artikel   15 van het Wetboek van Vennootschap- pen. Ingevolge een Europese Richtlijn werd vanaf 1 januari 2016 de micro- vennootschap ingevoerd in de Belgi- sche vennootschapswetgeving. Deze micro-vennootschap is voortaan de kleinste  soort  vennootschap,  terwijl de  grenzen voor de  kleine vennoot- schap opgetrokken werden. Welke impact heeft dit op de Belgische ven- nootschappen?

De aangifte in de personenbelasting van de "forfaitaire belastingplichtigen" dient uiterlijk op woensdag 10 december 2014 te worden ingediend, zowel voor de papieren versie als voor de elektronische aangifte via Tax-on-web.

De forfaitaire landbouwers hebben tijd tot 10 januari 2015.

Het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2014 werd door het FOD Financien gepubliceerd in het Staatsblad van 28 augustus 2014.

De nieuwe aangifte verschilt op heel wat punten ten opzichte van deze van vorig jaar. De papieren aangifteformulieren worden eind september 2014 door de belastingadministratie verstuurd.

De aangiften m.b.t. vennootschapsbelasting / rechtspersonenbelasting / belasting niet-inwoners – vennootschappen die u via Biztax heeft ingediend, kan u nog verbeteren. 

De indieningstermijn voor de aangiften rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners / vennootschappen, die normaal loopt tot 30 september 2014, wordt verlengd tot 22 oktober 2014.

Het KB van 29 juni 2014 (B.S. 24 juli 2014) bepaalt dat vanaf 1 januari 2016 de papieren maaltijdcheques afgeschaft worden.

Voor jonge voetballers die minstens 16 jaar maar jonger dan 26 jaar zijn, heeft de fiscus een gunsttarief ingevoerd. De eerste schijf van het inkomen van 18.520 euro (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013) wordt slechts belast tegen 16,5%.

Indien ouder dan 26 jaar, worden de inkomsten uit een sportieve nevenactiviteit belast tegen het tarief van 33%. Het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit een andere beroepsactiviteit, moet groter zijn dan het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit het geheel van hun activiteiten als sportbeoefenaar.

De fiscus zal de belastingplichtigen met buitenlandse rekeningen een uitnodiging sturen om de vereiste info over deze rekeningen te melden aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. Het gaat om de buitenlandse rekeningen die werden aangegeven in de PB-aangifte voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014.

De belastingplichtigen kunnen de gegevens ten vroegste vanaf 1 november 2014 melden aan het CAP.

Sinds dit jaar kunt u nog slechts een aankoop doen met cash geld voor een maximum bedrag van 3.000 euro. Weliswaar met uitzondering voor grotere facturen waarvan u maar 10 procent met cash betaalt en zolang die 10 procent ook niet meer dan 3.000 euro bedraagt.

De economische inspectie heeft vorig jaar tien keer meer controles uitgevoerd op grote aankopen met cash geld. De controles tonen aan dat ruim een op de drie gecontroleerde handelaars het verbod negeert en toelaat dat aankopen boven 3.000 euro cash worden betaald.

De begunstigingsclausule "wettelijke erfgenamen" in uw levensverzekeringscontract is onderworpen aan de nieuwe bepalingen van artikel 110/1 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.

Deze wet bepaalt dat indien de wettelijke erfgenamen als begunstigden werden aangeduid in uw levensverzekeringscontract, het verzekerd kapitaal bij overlijden voortaan (sinds 5 maart 2014) zal worden uitgekeerd aan de nalatenschap.

Dit kan grote gevolgen met zich meebrengen:

Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding dat aan vrijwilligers mag toegekend worden, is voor 2014 ongewijzigd gebleven.

Net als in 2013 gelden volgende bedragen:

32,71 euro per dag

1.308,38 euro per jaar

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

De FOD Economie heeft onlangs de gemiddelde brandstofprijzen gepubliceerd voor inkomstenjaar 2013.

Ten opzichte van 2012 zijn de gemiddelde prijzen lichtjes gedaald:

Vanaf volgend jaar 2015 gaat de nieuwe regeling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen in. Dit jaar geldt nog de oude regeling.

A. Oude regeling t.e.m. eind 2014:

- Gevestigde zelfstandigen -

De sociale bijdragen worden berekend op uw belastbaar inkomen van drie jaar geleden.

- Starters -

De kosten voor kledij zijn in principe niet aftrekbaar, tenzij het specifieke beroepskledij betreft, zoals bv. veiligheidsschoenen, overall,… (art. 53,7° WIB).

Het is echter niet omdat de ingebrachte kledijkosten, als zijnde niet-specifieke beroepskledij, verworpen worden bij de vennootschap dat het per definitie gaat om privé-uitgaven voor de zaakvoerder.

Vanaf 1 januari 2014 zijn kwartaalaangiftes mogelijk indien:

Sinds 1 januari 2014 werd de gewone investeringsaftrek (IA) voor KMO’s opnieuw ingevoerd. Het tarief is vastgelegd op 4%. De investeringsaftrek geldt enkel voor ‘kleine’ vennootschappen in de zin van art. 15 W.Venn.

Concreet: indien uw vennootschap investeert in vaste activa tijdens 2014 en 2015, kan ze bovenop de afschrijvingen, genieten van een extra fiscale aftrek van 4% van de aanschaffings- of beleggingswaarde.

Beperkingen:

1) tijdelijk en alleen voor KMO’s:

De ministerraad van midden september 2013 heeft volgende besluiten getroffen inzake de S-BVBA:
Op 26/04/2013 heeft de minister enkele beslissingen genomen met betrekking tot de horecasector, waaronder de invoering van de geregistreerde kassa en de invoering van gelegenheidsarbeid.
Vanaf 01/01/2015 zou er een nieuwe berekeningswijze in voege moeten treden voor de sociale bijdragen.
Het grensbedrag voor de vrijstelling van kleine ondernemingen wordt opgetrokken naar 25.000,00 EUR.
Het gemiddelde vermeerderingspercentage voor wie in 2013 (aj. 2014) te weinig of niet voorafbetaalt, is 2,25%.
Hierbij vindt u een overzicht van de tarieven van de meest voorkomende investeringsaftrekken voor aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012

De kosten gemaakt in 2012 (aanslagjaar 2013) voor de beveiliging tegen inbraak of brand geven voortaan recht op een belastingvermindering van 30 %.

In de brochure, opgesteld door de overheid, staat het verkeerde percentage van 50% vermeld.

 

De gemiddelde prijzen van de brandstof over inkomstenjaar 2012 zijn gepubliceerd.
Vanaf 01/01/2013 bedraagt de dagvergoeding voor de binnenlandse dienstreizen 19,22 EUR.
Er zijn nieuwe percentages gepubliceerd voor de investeringsaftrek.
Vanaf inkomstenjaar 2013 is er boven de reeds bestaande werkgeversbijdrage van 33%, eveneens een werknemersbijdrage van 13,07% verschuldigd.
Vanaf 01/01/2013 zijn er terug een aantal wijzigingen op vlak van de BTW-wetgeving.

De programmawet van 29 maart 2012 voerde een nieuwe antimisbruikbepaling in. In de registratie- en de successierechten is de nieuwe antimisbruikbepaling van toepassing op de rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die éénzelfde verrichting tot stand brengt, die zijn gesteld vanaf 1 juni 2012. Een circulaire van 19 juli 2012 bevat een aanvullende commentaar over de aanwezigheid of niet van fiscaal misbruik op deze nieuwe bepaling.

Sinds 01/07/2012 is er een boete verschuldigd van 15% in plaats van 10% bij laattijdige of geen betaling

Vanaf 01/08/2012 stijgt de verdeeltaks van 1% naar 2,5%. Dit is bv zo bij uit onverdeeldheidtreding